Together beyond standards

Preguntes freqüents

Posem a la vostra disposició els dubtes sobre la ITV que els nostres usuaris ens han fet arribar.

FAQ's

Preguntes freqüents Applus+ Iteuve

Posem a la vostra disposició els dubtes sobre la ITV que els nostres usuaris ens han fet arribar. Si no hi trobeu la resposta que busqueu, consulteu-nos a través d'Iteuve respon.

Normativa

El Reglament General de Vehicles (RGV) aprovat mitjançant Reial decret 2822/1998 del 23 de desembre de l'any esmentat, afirma a l'article 10, "Inspeccions Tècniques de Vehicles":

“Els vehicles matriculats o posats en circulació hauran de sotmetre's a inspecció tècnica en una de les estacions ITV autorizades amb aquest fi per l'òrgan competent en matèria d'indústria en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que es recullen a l”annex I”.

El Reial decret 2042/1994, de 14 d'octubre, modificat pel Reial decret 711/2006 de 9 de juny, estableix la freqüència amb què els vehicles han de passar la inspecció tècnica en funció del tipus de vehicle.

Concertar la Inspecció

 

Concertar el dia i l'hora és fonamental per garantir als usuaris el temps d'espera més curt possible a l'estació.

Si la quantitat de vehicles no concertats que es troben a l'estació en aquell moment no és excessiva, el vehicle podrà passar la inspecció. Si n'hi ha un nombre excessiu, és possible que hagi d'esperar-se una estona o demanar cita per a un altre dia.

Horaris

Si heu rebut la carta de citació per passar la ITV i ja no sou el titular del vehicle perque l'heu donat de baixa o el vehicle ha canviat de propietari, podeu ignorar el contingut de la notificació sense haver d'informar-ne cap entitat. En altres paraules, no cal que feu res.

La base de dades s'actualiza automàticament a partir de les darreres inspeccions efectuades i només s'envia una única citació quan es detecta que s'apropa la data de caducitat de la inspecció.

La base de dades no depèn de les autoritats de trànsit i per tant no té caràcter vinculant ni sancionador.

Documentación

 • Fitxa tècnica (targeta ITV).
 • Permís de circulació.
 • Assegurança obligatòria del vehicle

Un cop el vehicle està sotmès a inspecció tècnica obligatòria, la inspecció ha d'estar sempre en vigor.

Sí, l'usuari pot escollir lliurement l'estació que prefereixi.

Vegeu la secció Xarxa d'estacions.

Especificacions tècniques

La inspecció tècnica, un cop comprovada la identificació del vehicle, comprovarà les condicions del vehicle pel que fa a seguretat viària, protecció del medi ambient, inscripcions reglamentàries, reformes i, en el seu cas, vigència dels certificats per al transport de mercaderies perilloses i peribles, d'acord amb el "Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV" del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es pot consultar a l'adreça següent:

http://www.minetur.gob.es/es-ES/servicios/Documentacion/DocumInteres/ManualITVMitycRevision7Enero2012web.pdf.

Vegeu la secció La inspecció ITV.

Duplicat

Sol·liciteu en una estació ITV la tramitació d'un duplicat de targeta ITV. Cal aportar la documentació següent:

• DNI del titular del vehicle

• Permís de circulació o, en el seu cas, document "Certificado de antecedentes – vehículo/titular" emès per la Jefatura Provincial de Tráfico o pel Col•legi Oficial de Gestors Administratius.

Si l'enganxall (amb contrasenya d'homologació europea) està homologat per al vehicle en qüestió, haureu de presentar un expedient de legalització d'enganxall. Cal aportar la documentació següent:

• Manual d'instruccions de muntatge del fabricant de l'enganxall.

• Certificat del taller que ha instal·lat l'enganxall.

• Informe de conformitat.

Si l'enganxall (amb contrasenya d'homologació europea) no està homologat per al vehicle en qüestió, haureu de presentar un expedient de legalització de reforma d'importància núm. 26. En aquest cas us recomanem que us informeu en una estació ITV pel que fa a la documentació necessària.

Pneumàtics

Els pneumàtics que es poden instal·lar han d'estar homologats i tenir les dimensions, característiques i configuració previstes pel fabricant en l'homologació del vehicle, o els seus equivalents.

Es poden instal·lar els pneumàtics indicats a la targeta ITV o els seus equivalents

Els criteris d'equivalència són els següents:

S'entén per pneumàtics equivalents aquells que compleixen els requisits següents:

 • Índex de capacitat de càrrega igual o superior als mínims indicats a la targeta d'ITV o a l'homologació de tipus.

 • Categoria de velocitat igual o superior als mínims indicats a la targeta d'ITV o a l'homologació de tipus.

 • Idèntic diàmetre exterior, amb una tolerància de ±3%

 • El perfil de la llanda de muntatge haurà de correspondre al pneumàtic.

OBSERVACIONS:

 • No pot haver-hi interferències entre el pneumàtic i altres parts del vehicle.

 • La llanda haurà de ser la que correspongui al pneumàtic muntat.

 • La variació màxima de l'amplada de vies no pot ser superior a ±30 mm.

 • El parafang del vehicle ha de cobrir tota l'amplada del pneumàtic.

 • Cal respectar el sentit de gir marcat al pneumàtic.


¿Más preguntas?

Si lo prefiere, puede consultar sus dudas a ITV

Applus+ Iteuve respon
Subscriviu-vos al butlletí d'Applus+ Iteuve
Applus+ Iteuve Respon

Estamos a su disposición para resolver sus dudas y sugerencias en nuestros canales de Twitter y Facebook. Le esperamos.