Together beyond standards

Preguntes freqüents

Posem a la vostra disposició els dubtes sobre la ITV que els nostres usuaris ens han fet arribar.

FAQ's

Preguntes freqüents Applus+ Iteuve

Posem a la vostra disposició els dubtes sobre la ITV que els nostres usuaris ens han fet arribar. Si no hi trobeu la resposta que busqueu, consulteu-nos a través d'Iteuve respon.

Caducidad Inspección

Los vehículos deben someterse a la inspección periódica en los periodos reglamentarios fijados por la ley, que dependen del tipo de vehículo y el servicio que prestan. En el apartado "Cuándo debo pasar mi ITV" están detallados.

Se puede conocer la validez de la inspección anterior de diferentes formas:

 • En el informe de la última inspección realizada.
 • En el distintivo de inspección V-19.
 • Reverso de la tarjeta ITV (salvo tarjetas ITV electrónicas).

Normativa

El Reglament General de Vehicles (RGV) aprovat mitjançant Reial decret 2822/1998 del 23 de desembre de l'any esmentat, afirma a l'article 10, "Inspeccions Tècniques de Vehicles":

“Els vehicles matriculats o posats en circulació hauran de sotmetre's a inspecció tècnica en una de les estacions ITV autorizades amb aquest fi per l'òrgan competent en matèria d'indústria en els casos i amb la periodicitat, requisits i excepcions que es recullen a l”annex I”.

El Reial decret 2042/1994, de 14 d'octubre, modificat pel Reial decret 711/2006 de 9 de juny, estableix la freqüència amb què els vehicles han de passar la inspecció tècnica en funció del tipus de vehicle.

Concertar la Inspecció

 

Concertar el dia i l'hora és fonamental per garantir als usuaris el temps d'espera més curt possible a l'estació.

Si la quantitat de vehicles no concertats que es troben a l'estació en aquell moment no és excessiva, el vehicle podrà passar la inspecció. Si n'hi ha un nombre excessiu, és possible que hagi d'esperar-se una estona o demanar cita per a un altre dia.

Horaris

Si heu rebut la carta de citació per passar la ITV i ja no sou el titular del vehicle perque l'heu donat de baixa o el vehicle ha canviat de propietari, podeu ignorar el contingut de la notificació sense haver d'informar-ne cap entitat. En altres paraules, no cal que feu res.

La base de dades s'actualiza automàticament a partir de les darreres inspeccions efectuades i només s'envia una única citació quan es detecta que s'apropa la data de caducitat de la inspecció.

La base de dades no depèn de les autoritats de trànsit i per tant no té caràcter vinculant ni sancionador.

Documentación

 • Fitxa tècnica (targeta ITV).
 • Permís de circulació.
 • Assegurança obligatòria del vehicle

Un cop el vehicle està sotmès a inspecció tècnica obligatòria, la inspecció ha d'estar sempre en vigor.

Sí, l'usuari pot escollir lliurement l'estació que prefereixi.

Vegeu la secció Xarxa d'estacions.

Especificacions tècniques

La inspecció tècnica, un cop comprovada la identificació del vehicle, comprovarà les condicions del vehicle pel que fa a seguretat viària, protecció del medi ambient, inscripcions reglamentàries, reformes i, en el seu cas, vigència dels certificats per al transport de mercaderies perilloses i peribles, d'acord amb el "Manual de Procedimiento de Inspección de las Estaciones ITV" del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, que es pot consultar a l'adreça següent:

https://industria.gob.es/Calidad-Industrial/vehiculos/itv1/Informaci%C3%B3n%20Adicional/Manual%20de%20procedimiento%20de%20inspeccion%20de%20estaciones%20ITV-V%207.5.0_COVID19%20-%20final_ext.pdf

Vegeu la secció La inspecció ITV.

Neumáticos equivalentes

Se pueden instalar neumáticos equivalentes sin necesidad de realizar ninguna gestión en ITV. Para ello, deben cumplir todos los criterios de equivalencia que indicamos en nuestra página web:

https://www.applusiteuve.com/la-itv/equivalencia-neumaticos

No se dispone de listado completo de neumáticos equivalentes. Sin embargo, la página incorpora una herramienta para la comprobación de equivalencia dimensional. Introduciendo el neumático de la tarjeta ITV u homologación y el neumático a montar en el vehículo, el sistema indica si es equivalente o no.

Neumáticos no equivalentes

Si el vehículo reúne las exigencias aplicables, tras sustituir los neumáticos por otros no equivalentes, el titular del vehículo o persona autorizada deberá solicitar en una estación de ITV su homologación presentando la siguiente documentación original:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas.

 • Certificado del taller.

 • Tarjeta de inspección técnica.

 • Permiso de circulación.

 • Autorización, solo si quien solicita el servicio no es el titular del vehículo.

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

No se considera reforma la instalación de neumáticos equivalentes. En nuestra página web puedes consultar los criterios para considerarlos equivalentes:

https://www.applusiteuve.com/la-itv/equivalencia-neumaticos

Instalación dispositivo de acoplamiento

Tras instalar el dispositivo, el titular del vehículo o persona autorizada deberá solicitar en una estación de ITV la homologación del dispositivo de acoplamiento presentando la siguiente documentación original, válida para dispositivos y emplazamiento homologados:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas. También puede emitirlo el fabricante del dispositivo cuando no se modifiquen las masas remolcables del vehículo y el vehículo no tenga otras reformas.

 • Certificado del taller.

 • Manual de montaje y funcionamiento del dispositivo. No es obligatorio si el informe de conformidad lo emite el fabricante del vehículo y el dispositivo coincide con el de la homologación.

 • Tarjeta de inspección técnica.

 • Permiso de circulación.

 • Autorización, sólo si quien solicita el servicio no es el titular del vehículo.

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Cambiar la clasificación de mixto a turismo

En general, el titular del vehículo o persona autorizada deberá solicitar en una estación de ITV el cambio de clasificación presentando la siguiente documentación original:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas.

 • Tarjeta de inspección técnica.

 • Permiso de circulación.

En particular, el cambio de vehículo mixto adaptable “31 00” a turismo “10 00” no se considera reforma en vehículos en los que en la tarjeta ITV aparezca la categoría “M1” y no hayan sufrido ninguna reforma con anterioridad. Esto significa que para anotarlo en la tarjeta ITV no es necesario ningún documento adicional, tan solo la tarjeta ITV y el permiso de circulación.

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Limitación de potencia motocicleta

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar su homologación en una estación de ITV, presentando la siguiente documentación:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas

 • Certificado del taller

 • Declaración responsable firmada por el taller y propietario del vehículo

 • Tarjeta de inspección técnica

 • Permiso de circulación

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Restitución o deslimitación de potencia motocicleta

En general, el titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar su homologación en una estación de ITV, presentando la siguiente documentación:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas. Este documento no es necesario si el vehículo se restituye a los valores originales con los que se matriculó y tiene una contraseña de homologación distinta al Reglamento (UE) 168/2013, es decir, que la contraseña de homologación no contenga el código *168/2013*. En cualquier otro caso, sí deberá aportar informe de conformidad.

 • Certificado del taller

 • Tarjeta de inspección técnica

 • Permiso de circulación

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Cambio de muelles o suspensiones

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar su homologación en una estación de ITV, presentando la siguiente documentación:

 • Proyecto técnico y certificación final de obra, emitidos por un técnico competente

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas

 • Certificado del taller

 • Tarjeta de inspección técnica

 • Permiso de circulación

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Reforma del alumbrado

En general, modificar cualquier dispositivo de alumbrado en cuanto a sus características está considerado reforma por lo que el titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar su homologación en una estación de ITV.

 • Para ello, deberá presentar la siguiente documentación:

 • Informe de conformidad, emitido por el fabricante del vehículo o por un servicio técnico de reformas

 • Certificado del taller

 • Tarjeta de inspección técnica

 • Permiso de circulación

Únicamente no está considero reforma el cambio de incandescencia a LED en grupos ópticos laterales y posteriores. En estos casos, se puede modificar sin realizar ninguna gestión.

Puedes realizar este trámite en cualquier estación ITV Applus+. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Hay que tener en cuenta que los componentes instalados en el vehículo deben corresponder a tipos previamente homologados.

Solicito un informe de conformidad

Si el vehículo cumple con las condiciones necesarias para efectuar la reforma, deberá solicitar un informe de conformidad al fabricante del vehículo o a un servicio técnico de reformas. En Applus+ disponemos de Applus+ IDIADA, servicio técnico de homologaciones y reformas autorizado.

977 166 000

idiada@idiada.com

www.applusidiada.com

Duplicado

Según si la tarjeta ITV es electrónica (impresa en un papel ordinario incluyendo un código de barras) o convencional (impresa en papel oficial), el trámite se debe hacer con DGT o con ITV, respectivamente.

El duplicado de la tarjeta electrónica solo lo puede emitir DGT. Deberás acudir a una Jefatura u Oficina de Tráfico para obtener el duplicado de tu tarjeta; no se puede hacer en una estación de ITV. También dispones del medio telemático, solicitando por teléfono o Internet el duplicado. En la página de la DGT se detalla el trámite:

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/duplicados-renovaciones/ficha-tecnica/index.shtml

El duplicado del permiso de circulación debe solicitarse siempre en Tráfico, independientemente del tipo de tarjeta de inspección. También se puede tramitar de manera telemática, así como presencialmente. No es necesario disponer de la tarjeta de inspección para obtener el duplicado del permiso de circulación. Más información en la página web de la DGT:

https://sede.dgt.gob.es/es/vehiculos/duplicados-renovaciones/permiso-circulacion/index.shtml

Si la tarjeta de inspección es la convencional, el titular del vehículo o persona autorizada deberá solicitar la emisión de una nueva tarjeta personalmente en una estación ITV. Puedes hacerlo en cualquier estación Applus+.

En este caso, deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas. Tendrás que presentar el permiso de circulación y una fotocopia del DNI.

Si has perdido la tarjeta, deberás firmar una declaración de pérdida o presentar denuncia. Si te la han robado, deberás presentar la denuncia. Si quien lo solicita no es el titular o está a nombre de empresa, deberá presentar autorización. Si debe pasar inspección periódica, al abrir el servicio concretaremos fecha para pasar la inspección periódica; si está vigente, no es necesario presentar el vehículo. Si en el momento de solicitarlo no dispones del permiso de circulación, intentaremos obtener la información telemáticamente; si esto no fuese posible, deberás presentar el permiso de circulación o certificado de antecedentes de Tráfico.

Traslado de residencia a España

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar inspección previa a la matriculación por traslado de residencia aportando la documentación requerida:

 • Documentación original del vehículo a su nombre con la que circulaba el vehículo en el país de procedencia.

 • Certificado de Conformidad (CoC) del vehículo emitido por el fabricante, si dispone de homologación europea de tipo y no ha sufrido ninguna reforma. Como alternativa, puede presentar una Ficha Reducida Particularizada, que puede ser emitida por el fabricante del vehículo, por un servicio técnico de homologaciones o por un técnico competente.

 • Documento que acredite que no residía en España cuando adquirió el vehículo. Este puede ser cualquiera de los siguientes: certificado de empadronamiento, baja consular, el propio DUA o cualquier otro documento oficial que acredite el cambio de residencia.

 • DUA. Este documento solo es necesario en traslados cuando la procedencia es de fuera del EEE y solo en algunas comunidades autónomas.

Este servicio se puede efectuar en cualquiera de nuestros centros de ITV Applus+, salvo en las siguientes estaciones urbanas de Barcelona: BCN Puigmadrona, BCN Diputació y Cornellà de Llobregat. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Tras superar favorablemente la inspección técnica unitaria, obtendrás la tarjeta de inspección técnica del vehículo, necesaria para poder matricularlo en España. Ten en cuenta que las exigencias en ITV para acogerse a un traslado de residencia son solo una parte, y Tráfico podría realizar otras comprobaciones adicionales. En caso de duda, te recomendamos consultarlo antes.

Las particularidades del vehículo o de la documentación que puedan existir (vehículos autorizados a transportar mercancías peligrosas, documentación del país de procedencia con restricciones de circulación, etc.) requerirán documentación adicional que te indicaremos en la estación de ITV.

Importación de un vehículo matriculado en un Estado Miembro de la Unión Europea

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar inspección previa a la matriculación aportando la documentación requerida:

 • Documentación original del vehículo con la que circulaba en el país de procedencia.

Además, deberá presentar la siguiente documentación, según la homologación del vehículo:

 • Si tiene homologación europea: Certificado de Conformidad (CoC) del vehículo emitido por el fabricante. Como alternativa a este documento puede presentar una Ficha Reducida Particularizada, que puede ser emitida por el fabricante del vehículo, por un servicio técnico de homologaciones o por un técnico competente.

 • Si tiene homologación nacional: Ficha Reducida Particularizada junto con un Certificado de Correspondencia a una homologación española.

 • Si no tiene homologación o tiene reformas efectuadas: Deberá tramitar una homologación individual y aportar Resolución del Ministerio de Industria. En vehículos de categorías M, N O y L, como alternativa pueden presentar una Autorización de puesta en circulación del Ministerio de Industria.

Puede saber si tiene homologación europea mediante el dato de la casilla «K» de la documentación de circulación. Si indica un código con formato «e--*----/--*----» donde los guiones son números, se trata de una contraseña de homologación europea. Esto solo es válido para documentación armonizada de la Unión Europea.

Este servicio se puede efectuar en cualquiera de nuestros centros de ITV Applus+, salvo en las siguientes estaciones urbanas de Barcelona: BCN Puigmadrona, BCN Diputació y Cornellà de Llobregat. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Tras superar favorablemente la inspección técnica unitaria, obtendrás la tarjeta de inspección técnica del vehículo, necesaria para poder matricularlo en España.

Las particularidades del vehículo o de la documentación que puedan existir (vehículos autorizados a transportar mercancías peligrosas, documentación del país de procedencia con restricciones de circulación, etc.) requerirán documentación adicional que te indicaremos en la estación de ITV.

Importación de un vehículo matriculado en un país fuera del EEE

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar inspección previa a la matriculación aportando la documentación requerida:

 • Documentación original del vehículo con la que circulaba en el país de procedencia.

 • Certificado de Conformidad (CoC) del vehículo emitido por el fabricante, si dispone de homologación europea de tipo y no ha sufrido ninguna transformación. Como alternativa a este documento puede presentar una Ficha Reducida Particularizada, que puede ser emitida por el fabricante del vehículo, por un servicio técnico de homologaciones o por un técnico competente.

 • Documento acreditativo del cumplimiento de los actos reglamentarios a fecha actual. Este documento no es necesario si se da alguna de las siguientes situaciones:

 • Si se acredita documentalmente que el vehículo había estado matriculado con anterioridad en el EEE.

 • Si procede de Andorra o Suiza, y presenta CoC.

Si la homologación no es europea de tipo, deberá presentar además la siguiente documentación, según la homologación del vehículo:

 • Si tiene homologación nacional española de tipo: Certificado de Correspondencia a una homologación española. Esta opción solo es válida si el vehículo había estado antes matriculado en el EEE.

 • Si no tiene homologación o tiene reformas efectuadas: Deberá tramitar una homologación individual y aportar Resolución del Ministerio de Industria. En vehículos de categorías M, N O y L, como alternativa pueden presentar una Autorización de puesta en circulación del Ministerio de Industria.

Puede saber si tiene homologación europea mediante el dato de la casilla «K» de la documentación de circulación. Si indica un código con formato «e--*----/--*----» donde los guiones son números, se trata de una contraseña de homologación europea. Esto solo es válido para documentación armonizada de la Unión Europea.

Este servicio se puede efectuar en cualquiera de nuestros centros de ITV Applus+, salvo en las siguientes estaciones urbanas de Barcelona: BCN Puigmadrona, BCN Diputació y Cornellà de Llobregat. Deberá solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Tras superar favorablemente la inspección técnica unitaria, obtendrá la tarjeta de inspección técnica del vehículo, necesaria para poder matricularlo en España.

Las particularidades del vehículo o de la documentación que puedan existir (vehículos autorizados a transportar mercancías peligrosas, documentación del país de procedencia con restricciones de circulación, etc.) requerirán documentación adicional que le indicaremos en la estación de ITV.

Importación de un vehículo no matriculado

El titular del vehículo o persona autorizada debe solicitar inspección previa a la matriculación aportando la documentación requerida:

 • Certificado de Conformidad (CoC) del vehículo emitido por el fabricante. Como alternativa a este documento puede presentar una Ficha Reducida Particularizada, que puede ser emitida por el fabricante del vehículo, por un servicio técnico de homologaciones o por un técnico competente.

 • Documento acreditativo del cumplimiento de los actos reglamentarios a fecha actual. Este documento no es necesario si presenta CoC válido a efecto de cumplimiento de actos reglamentarios.

No se admiten reformas previas a la matriculación; el vehículo debe corresponder al homologado.

Este servicio se puede efectuar en cualquiera de nuestros centros de ITV Applus+, salvo en las siguientes estaciones urbanas de Barcelona: BCN Puigmadrona, BCN Diputació y Cornellà de Llobregat. Deberás solicitar día y hora directamente en la estación. La cita online es únicamente para inspecciones periódicas.

Tras superar favorablemente la inspección técnica unitaria, obtendrás la tarjeta de inspección técnica del vehículo, necesaria para poder matricularlo en España.

Las particularidades del vehículo o de la documentación que puedan existir (vehículos autorizados a transportar mercancías peligrosas, documentación del país de procedencia con restricciones de circulación, etc.) requerirán documentación adicional que te indicaremos en la estación de ITV.


¿Más preguntas?

Si lo prefiere, puede consultar sus dudas a ITV

Applus+ Iteuve respon
Subscriviu-vos al butlletí d'Applus+ Iteuve
Applus+ Iteuve Respon

Estamos a su disposición para resolver sus dudas y sugerencias en nuestros canales de Twitter y Facebook. Le esperamos.