Together beyond standards

Política de privacitat

Informació bàsica sobre protecció de dades

Responsables del tractament

Segons l'Estació ITV on es faci la inspecció del vehicle, el responsable del tractament serà:

APPLUS ITEUVE TECHNOLOGY, S.L.U. (Applus Iteuve).
Domicili social: Parque Empresarial Las Mercedes, Calle Campezo n.º 1, edificio 3, 28022 Madrid.
C.I.F.: B.-81.041.444.

APPLUS ITEUVE EUSKADI, S.A. (Applus Euskadi).
Domicili social: Polg. Ugaldeguren I, Parc. 8. 48170 Zamudio (Biscaia).
C.I.F.: A48551915

D'ara endavant, es denominen totes conjuntament “Applus+”

Més informació

Finalitats principals

(a) Gestió del servei de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles, com també per a la gestió del pagament del servei en línia, i, si és el cas, per a l'enviament d'avisos de confirmació/recordatoris de cita prèvia per correu electrònic o missatges SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents, avisos de confirmació d'accés directe a la línia d'inspecció, informació i indicacions per a l'accés i, si és el cas, enviament de factura en format electrònic mitjançant correu electrònic;

(b) Gestió de la prestació a clients del servei d'inspecció tècnica;

(c) Gestió, atenció i seguiment adequat de suggeriments, consultes o reclamacions sobre els serveis d'inspecció tècnica de vehicles;

(d) Gestió del grau de satisfacció del servei ofert amb la realització d'enquestes a través del correu electrònic;

(e) Gestió d'avisos recordatoris de propera inspecció i de venciment d'inspecció, mitjançant trucades telefòniques, correu postal o l'enviament de missatges per correu electrònic, SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents;

(f) Comunicació periòdica de consells de seguretat vial, promocions i descomptes en ITV o comunicacions comercials sobre productes i serveis propis a través del correu electrònic, SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents, sempre que ens hagi prestat consentiment; i

(g) Participació en sortejos i promocions en què us heu inscrit;

Més informació

Bases legitimadores

 • (a) Execució d'un contracte del qual l'interessat és part.
 • (b) Compliment de les obligacions legals vigents a les quals Applus+ està sotmesa.
 • (c) Interès legítim.
 • (d) Consentiment.

Més informació

Dades personals

 • Dades identificatives: nom i cognoms, signatura, i, en cas que se sol·liciti factura, NIF.
 • Dades de contacte: correu electrònic, telèfon de contacte i província.
 • Dades per al pagament del servei: targeta de dèbit o crèdit, comptes bancaris (en cas de facturació diferida).
 • Altres: matrícula del vehicle, número del bastidor.
 • En cas de clients que siguin persones jurídiques: noms i cognoms, telèfon i dades de contacte del representant o de la persona de contacte a la societat.
Més informació

Destinataris

Empreses del grup Applus i altres prestadors de serveis;

Forces i cossos de seguretat, jutges i tribunals, entitats reguladores, autoritats governamentals i d’altres terceres competències.

Més informació

Transferències internacionals

Les vostres dades personals poden ésser transferides a, emmagatzemades i tractades en països que no ofereixen un nivell adequat de protecció de les dades personals segons la legislació de la Unió Europea. Hem establert garanties adequades (en especial, compromisos contractuals) per tal de garantir que les vostres dades estiguin protegides d'una manera adequada,

Més informació

Drets

Entre d'altres, els drets d'accés, rectificació i supressió de les dades personals, i el dret d'oposar-se al tractament de les dades personals i a revocar-ne el consentiment. En particular, vostè te el dret d’oposar-se al tractament de les seves dades personals, en qualsevol moment, quan el mateix es basi en l’interès legítim d’Applus+.

L'exercici d'aquests drets es podrà fer efectiu enviant un correu electrònic amb una còpia del DNI o un document identificatiu a rgpdautomotive@applus.com

Més informació

Informació ampliada

Us recomanem llegir aquesta informació detingudament.

 • 1. Quines dades personals tractem?
  • 1.1 Dades personals que ens proporcioneu directament
  • 1.2 Dades personals que obtenim d'altres fonts
  • 1.3 Altres dades personals vostres que tractem
  • 1.4 Categories especials de dades personals
 • 2. Com i amb quines bases tractem les vostres dades personals?
 • 3. Quins drets teniu sobre les vostres dades personals?
 • 4. Com compartim les vostres dades personals i amb qui?
 • 5. Com protegim les vostres dades personals?
 • 6. Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?
 • 7. Transferències internacionals de dades
 • 8. Poseu-vos en contacte amb nosaltres
 • 9. Canvis d'aquesta política de privacitat

Aquesta política de privacitat descriu la manera com Applus Iteuve, Applus Euskadi, segons el cas (en funció de l'estació ITV on es faci la inspecció del vehicle), d'ara endavant totes denominades conjuntament “Applus+” obté i tracta les vostres dades personals, com també la manera com utilitzem i protegim respectivament aquesta informació, a més dels drets que us corresponen en relació amb ella.

Applus+ obtindrà i tractarà respectivament les dades personals en la seva condició de responsable del tractament. Podeu posar-vos en contacte amb Applus+ (“nosaltres”) a través dels canals habilitats i indicats a l'apartat 8 d'aquesta política.

Aquesta política de privacitat és aplicable a totes les dades personals que obtenim sobre vostè en relació amb la gestió del servei d'inspecció tècnica de vehicles com també l'ús de la nostra pàgina web. "Dades personals" significa tota informació sobre una persona física identificada o identificable («l'interessat»); es considerarà persona física identificable tota persona la identitat de la qual pugui determinar-se, d'una manera directa o indirecta, en especial mitjançant un identificador, com ara un nom, un número d'identificació, un identificador en línia i un o diversos elements propis de la identitat física, cultural o social d'aquesta persona.

1. Quines dades personals recollim?

Recollim les vostres dades personals a través de diverses fonts, inclosa la informació que ens faciliteu directament en contactar amb nosaltres mitjançant el formulari de contacte o mitjançant el servei de cita prèvia disponible a la nostra pàgina web en els termes que es descriuen a continuació:

Tingueu en compte que estem obligats a recollir determinades dades personals per imperatiu legal o a conseqüència de la relació contractual que hem establert amb vostè. La negativa a proporcionar aquesta informació pot impedir o retardar el compliment d'aquestes obligacions. Quan recollim les vostres dades personals, us informarem sobre l'obligació de facilitar-les, com també sobre les conseqüències de no fer-ho.

1.1 Dades personals que ens proporcioneu directament

Les categories de les dades personals que recollirem directament de vostè inclouen:

 • (a) Dades identificatives: Nom(s) i cognom(s); signatura, NIF (per a l'emissió de factures).
 • (b) Dades de contacte: número de telèfon; correu electrònic i província de residencia.
 • (c) Dades per al pagament del servei: número de targeta de dèbit o crèdit;  número de compte bancari (en cas de facturació diferida).
 • (d) Altres dades com: matrícula del vehicle; número del bastidor del vehicle;
 • (e) En cas de clients que siguin persones jurídiques: nom i cognoms; correu electrònic; adreça i telèfon dels empleats, representants o de les persones de contacte.
 • (f) Informació que recollim d'una manera automàtica a través de galetes o altres tecnologies d'identificació de dispositius. Podeu trobar informació addicional sobre l'ús de galetes i tecnologies d'identificació a la política de Cookies.

1.2 Dades personals que obtenim d'altres fonts:

Recollim dades personals sobre vostè a través de la Direcció General de Trànsit: nom i cognoms, DNI, número del bastidor, matrícula del vehicle i informació sobre l'existència d'assegurança obligatòria.

En cas que hàgiu passat una inspecció desfavorable amb una altra entitat diferent d'Applus+ i vulgueu passar la segona inspecció en alguna de les nostres estacions, recollirem les dades del vostre expedient de l'altra empresa per poder prestar-vos el servei.

En cas que ens sol·liciteu un duplicat de la targeta d'inspecció tècnica per pèrdua o qualsevol altra causa, sol·licitarem a la direcció provincial de trànsit o a l'ajuntament del lloc de matriculació del vehicle la informació que conté la targeta.

1.3 Dades personals que ens proporcioneu sobre terceres persones

Quan proporcioneu a Applus+ dades personals, com informació de contacte o matrícula del vehicle o qualsevol altre dada relativa a terceres persones, sereu directament responsable d'informar aquestes persones sobre els seus drets i d'obtenir el seu consentiment explícit, quan sigui necessari, pel que fa al tractament (incloses les cessions) de les seves dades personals, segons calgui i d'acord amb la legislació local pertinent en matèria de protecció de dades, com s'estableix en aquesta política.

2. Com i amb quina base tractem les vostres dades personals?

Utilitzem i tractem les dades personals que recollim sobre vostè per a les finalitats i amb les bases legitimadores que s'indiquen a continuació:

 • (a) Tractarem les vostres dades personals per complir amb la nostra relació contractual amb vostè i així poder fer el següent:

  • La gestió del servei de cita prèvia per a la inspecció tècnica de vehicles, inclosa la gestió d'avisos de confirmació/recordatoris de cita prèvia per correu electrònic o missatges SMS, MMS, o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents.
  • La gestió del pagament del servei en línia, inclòs l'enviament d'avisos de confirmació d'accés directe a la línia d'inspecció, informació i indicacions per a l'accés mitjançant missatges SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents i l'enviament de la factura en format electrònic mitjançant correu electrònic.
  • La gestió de la prestació a clients del servei d'inspecció tècnica, com també la gestió de la documentació exigida per la normativa en relació amb aquestes inspeccions i la pròpia gestió comptable, fiscal i administrativa del servei.
 • (b) Així mateix, tractarem les vostres dades personals per tal de garantir un nivell òptim de compliment pel que fa a les obligacions legals vigents a què Applus+ està sotmesa, com també per cooperar amb les autoritats reguladores i els cossos de seguretat quan calgui, segons el que es disposa a la Secció 4 d'aquesta política de privacitat:

  • Per comunicar les vostres dades personals, com també altres informacions complementàries, en resposta a les sol·licituds emeses per les autoritats o entitats competents, segons el que exigeixin la legislació aplicable o els agents dels cossos de seguretat en l'exercici de les seves funcions.

   El compliment de les obligacions legals esmentades a què Applus+, segons el cas, està sotmesa, és necessari per al compliment de les normes obligatòries per a la prestació del servei d'inspecció tècnica de vehicles, com ara, entre d'altres, el Reial Decret 920/2017, del 23 d'octubre, pel qual es regula la inspecció tècnica de vehicles, com també la resta de normes concordants i qualsevol altra que sigui aplicable a Applus+;
 • (c) Tractarem les vostres dades personals sobre la base del nostre interès legítim per a les finalitats següents:

  • Per gestionar i millorar la prestació del servei d'inspecció en el futur, mitjançant avisos recordatoris de propera inspecció i de venciment d'inspecció a través de trucades telefòniques, correu postal o l'enviament de missatges SMS, MMS o serveis de missatgeria instantània (per exemple WhatsApp) o altres mitjans electrònics equivalents,
  • Per administrar la nostra pàgina web;
  • Per resoldre els vostres suggeriments, consultes o reclamacions;
  • Per protegir la seguretat o la integritat de la nostra pàgina web i infraestructura de TI;
  • Per enviar enquestes a través del correu electrònic, amb finalitats de control de qualitat.
  • Per entendre com utilitzeu els nostres serveis, a fi que puguem millorar i continuar desenvolupant les funcionalitats, el rendiment i el suport disponibles a la nostra pàgina web, la qual cosa pot implicar el subministrament d'informació anònima de caràcter estadístic en relació amb els nostres visitants (sense que aquesta informació es pugui utilitzar per identificar un usuari en concret);
  • Segons l'esmentat en la Secció 4 d'aquesta política de privacitat, entre d'altres, per a comunicacions a qualsevol dels nostres empleats, agents, socis comercials o altres empreses del Grup Applus, que tracten les dades personals per a les finalitats que es descriuen en aquesta política de privacitat;
  • Per permetre que altres prestadors de serveis i proveïdors contractats per nosaltres accedeixin a les dades personals per tal de proporcionar-nos els serveis necessaris per complir amb les finalitats que es descriuen en aquesta política de privacitat;
  • Per a qualsevol comunicació amb terceres persones necessària per a processos de due diligence en el context d'operacions de reestructuració empresarial de les quals formem part, en línia amb el que es disposa a la Secció 4 (d) de aquesta política de privacitat;
  Quan Applus+, segons el cas, tracti les dades personals en funció dels seus interessos legítims, durà a terme una prova d'equilibri amb la finalitat d'assegurar que el nostre interès legítim no entri en contradicció amb els vostres interessos o drets i llibertats fonamentals.
 • (d) Tractarem les vostres dades personals per a les finalitats següents, a condició que hàgiu donat la vostra conformitat prèvia:

  • Participació en sortejos i promocions en què us heu inscrit;
  • Per remetre-us consells de seguretat vial, promocions i descomptes en ITV o comunicacions comercials sobre productes i serveis propis oferts per Applus+;
  • Per a qualsevol altra finalitat de la qual se us informi en el moment en què ens proporcioneu les vostres dades personals, a condició que hàgiu donat la vostra conformitat prèvia per a cada tractament en particular.
  Si us sol·licitem la conformitat per tractar les vostres dades personals, podreu revocar la conformitat en qualsevol moment posant-vos en contacte amb nosaltres mitjançant un correu electrònic amb una còpia del vostre DNI o document d'identificació equivalent a: rgpd.automotive@applus.com

3. Quins drets teniu sobre les vostres dades personals?

Teniu determinats drets pel que fa a les vostres dades personals, sense perjudici de les disposicions de la legislació local. Aquests drets inclouen:

 • Saber com tractem les vostres dades personals i accedir a les dades personals que Applus+  o altres societats del seu grup tenen sobre vostè, segons el cas;
 • Sol·licitar la rectificació de les dades personals inexactes o incompletes;
 • Sol·licitar la supressió de les vostres dades personals quan ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir, d'acord amb la legislació aplicable;
 • Limitar el tractament de les vostres dades personals, en determinades circumstàncies (en aquest cas únicament tractarem les dades personals per a l'exercici o la defensa dels drets d'Applus+, segons el cas);
 • Oposar-vos al tractament de les vostres dades personals, tenint en compte determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular (en aquest cas únicament tractarem les dades personals per raons legítimes imperatives o per a l'exercici o la defensa dels drets d' Applus+ , segons el cas );
  Això inclou el dret a oposar-vos, en qualsevol moment, per motius relacionats amb la vostra situació particular, a que tractem les vostres dades personals sobre la base dels nostres interessos legítims o de terceres persones (en aquest cas ja no tractarem més les vostres dades personals, a menys que tinguem raons legítimes per fer-ho).
 • Exercir el vostre dret a la portabilitat de les dades, que us permetrà rebre i reutilitzar les dades personals en un format electrònic utilitzable per a les vostres finalitats pròpies i per a diferents serveis sense cap impediment a la utilització, inclosa la transmissió a terceres persones.
 • Revocar, en qualsevol moment, la conformitat que heu donat pel que fa a un tractament determinat.

Us recomanem que us poseu en contacte amb nosaltres per actualitzar o corregir la vostra informació personal tan aviat com canviï o en cas que les dades personals que tenim sobre vostè siguin inexactes.

Applus+, segons el cas, es compromet a protegir les vostres dades personals segons el que s'exposa a aquesta política de privacitat, i segons la legislació aplicable. Si voleu fer alguna consulta o sol·licitar informació addicional sobre la manera d'exercir els vostres drets, no dubteu a posar-vos en contacte amb nosaltres a través del següent correu electrònic: rgpd.automotive@applus.com, adjuntant còpia del DNI o document d’identificació equivalent.

4. Com compartim les vostres dades personals i amb qui?

Applus+ compartirà les vostres dades personals amb terceres persones en els següents casos:

 • (a) Prestadors de serveis i socis comercials:. Permetrem accedir a les vostres dades personals als nostres prestadors de serveis i socis comercials, que ens proporcionen serveis de, entre d'altres, atenció al client (per exemple, per a l'ús de call centers, enviaments d'SMS o de correus electrònics), administració (per exemple, gestió de factures), bancaris (per exemple, facilitació de passarel·la de pagaments per al cobrament dels serveis a través de targetes de dèbit o crèdit), informàtics (per exemple, gestió de bases de dades o programari), d'auditoria i prestació de serveis relacionats amb acreditacions, com també serveis fiscals, d'assegurances o legals.
 • (b) Entitats del grup Applus+ . Applus+ pot compartir les vostres dades personals relatives a la facturació del servei que us hem prestat amb altres empreses del Grup Applus+ per a finalitats de gestió econòmica, fiscal, administrativa o d'informació i recerca interna. Podeu consultar una llista d'entitats del Grup Applus+ a través de: www.applus.com/appluscompanies
 • (c) Forces i cossos de seguretat, jutges i tribunals, entitats reguladores, autoritats governamentals o altres terceres persones competents. Podrem compartir les vostres dades personals amb aquestes terceres persones quan calgui per complir una obligació legal o reglamentària, o per protegir de qualsevol altra manera els nostres propis drets i els drets de terceres persones.
 • (d) Compradors d'actius i fusió. Compartirem les vostres dades personals amb qualsevol tercera persona que compri, o a qui transferim, la totalitat o la quasi totalitat dels nostres actius i negocis o amb la qual duem a terme una fusió, consolidació, integració o reestructuració similar. En cas que es produeixi aquesta venda o transferència, farem tots els esforços raonables per garantir que l'entitat a la qual transferim les vostres dades personals les tracti d'una manera coherent amb aquesta política de privacitat.

Com que operem en un marc de negoci global, els destinataris esmentats anteriorment poden trobar-se fora de la nostra jurisdicció (o d'aquella on prestem els serveis), inclosos països tercers aliens a la Unió Europea ("UE"), que es considera que no proporcionen un nivell adequat de protecció de les dades personals. Per ampliar aquesta informació, consulteu la secció "Transferències internacionals de dades".


5. Com protegim les vostres dades personals?

Apliquem mesures tècniques i organitzatives per tal de garantir un nivell de seguretat adequat al risc per a les dades personals tractades. Aquestes mesures tenen per finalitat garantir la integritat contínua i la confidencialitat de les dades personals. Avaluem aquestes mesures periòdicament per tal de garantir la seguretat del tractament.


6. Durant quant de temps conservem les vostres dades personals?

Conservarem les vostres dades personals mentre mantinguem una relació amb vostè i durant un període de cinc (5) anys a partir de la finalització de la relació. Únicament conservarem les vostres dades personals un cop transcorregut aquest període si hi estem obligats per motius legals o en cas que existeixin reclamacions o queixes pendents que requereixin raonablement la conservació de les vostres dades personals.

En cas que la finalitat del tractament sigui la participació en sortejos o promocions similars, el període de conservació es limitarà al temps que transcorri des de la inscripció al sorteig o a la promoció específica, fins a un (1) any després de la seva celebració i conclusió.

7. Transferències internacionals de dades

Les vostres dades personals poden ésser transferides a, emmagatzemades i tractades en països com ara Filipines o els EUA, que no ofereixen un nivell adequat de protecció de les dades personals segons la legislació de la Unió Europea.

Hem aplicat garanties adequades (en particular, compromisos contractuals) de conformitat amb les normes legals aplicables, per tal de garantir que les vostres dades estiguin protegides d'una manera adequada, a partir de les clàusules contractuals tipus aprovades per la Comissió Europea, que podeu consultar a:

 • Clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals de la Comunitat a països tercers (transferències entre responsables del tractament): Decisió 2004/915/CE
 • Clàusules contractuals tipus per a la transferència de dades personals als encarregats del tractament amb seu en països tercers: Decisió 2010/81/UE

Per obtenir més informació sobre aquestes garanties adequades, poseu-vos en contacte amb nosaltres de la manera que s'indica a l'apartat 8 d'aquesta política.


8. Poseu-vos en contacte amb nosaltres

Applus+, segons el cas, és el responsable del tractament de dades pel que fa a les dades personals que recollim i tractem.

Si teniu preguntes o dubtes sobre el tractament de les vostres dades personals, poseu-vos en contacte amb nosaltres a través de: rgpd.automotive@applus.com

Ens comprometem a col·laborar amb vostè per tal d'obtenir una resolució justa per a qualsevol reclamació o dubte relacionats amb la privacitat. Tanmateix, si creieu que no us hem pogut ajudar amb la vostra reclamació o dubte, teniu dret a presentar una reclamació davant l'Agència espanyola de protecció de dades a través de la pàgina web www.agpd.es.


9. Canvis d'aquesta política de privacitat

Teniu dret a sol·licitar una còpia d'aquesta política de privacitat utilitzant les dades de contacte que s'indiquen anteriorment. Aquesta política de privacitat està sotmesa als canvis periòdics que considerem necessaris.

En cas que modifiquem aquesta política de privacitat, us notificarem els canvis en els casos en què tinguin un impacte fonamental en el caràcter del tractament o us afectin d'alguna altra manera. La notificació es farà amb anticipació suficient perquè tingueu l'oportunitat d'exercir els vostres drets (per exemple, entre altres coses, oposar-vos al tractament).

Igualment, i en la mesura que Applus+ utilitzi la vostra conformitat per dur a terme qualsevol de les seves activitats de tractament, us sol·licitarem conformitat en cas que els canvis esmentats anteriorment tinguin un impacte substancial sobre el tractament en qüestió, abans que aquests canvis es facin efectius.

25 de Maig de 2018

Subscriviu-vos al butlletí d'Applus+ Iteuve
Applus+ Iteuve Respon

Estamos a su disposición para resolver sus dudas y sugerencias en nuestros canales de Twitter y Facebook. Le esperamos.